Bảng giá

GÓI QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%

GÓI CHIA SẺ DOANH THU

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
<30 triệu VNĐ
Ngân sách quảng cáo/ tháng

Phí quản lý tài khoản: 15%

Phí setup: 0

Chia sẻ doanh thu: 0%